„Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 22.3.2019. do 30.06.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je daljnjem razvoju i unaprjeđenju institucionalnih kapaciteta Ministarstva financija – Carinske uprave kroz modernizaciju carinskih sustava i postupaka te jačanje znanja i vještina službenika Carinske uprave za rad u novim i unaprijeđenim sustavima.

Sažetak poziva 

POZIV  Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Referentni broj poziva UP.04.1.1.22

Predmetnim Pozivom obuhvaćene su tri operacije Ministarstva financija – Carinske uprave:

 • „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“
 • „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“
 • „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II.“

1. Ciljevi (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Opć cilj Poziva: za operacije „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“ i „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“: Modernizacija poslovanja Carinske uprave radi unaprjeđnja javne uprave te poboljšnje povezanosti i suradnje s carinskim upravama država članica EU za operaciju „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“: Unaprjeđnje nadzornih aktivnosti i jačnje uloge Carinske uprave RH u zašiti financijskih i sigurnosnih interesa RH i EU

Specifiči cilj Poziva: za operaciju „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“: Jačnje kapaciteta Carinske uprave razvojem i nadogradnjom elektroničih sustava pri uvozu i nakon unošnja u carinsko područe EU te edukacijom zaposlenika CU RH za operaciju „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“: Unaprjeđnje postojećh i razvoj novih elektroničih sustava za carinsko poslovanje

Jačanje kapaciteta služenika Carinske uprave za rad u novim sustavima i stručom engleskom jeziku za operaciju „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“: Daljnje unaprjeđnje sustava za upravljanje rizicima te edukacija služenika Carinske uprave Republike Hrvatske za rad u područu sustava carinskih kontrola

Poziv za dostavu prijedloga operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ namijenjen je daljnjem razvoju i unaprjeđnju institucionalnih kapaciteta Ministarstva financija – Carinske uprave kroz modernizaciju carinskih sustava i postupaka te jačnje znanja i vješina služenika Carinske uprave za rad u novim i unaprijeđnim sustavima.

Svrha: modernizacija postupanja i poslovanja Carinske uprave u kontekstu reforme javne uprave i razvoja korisniči orijentiranih usluga, unaprjeđnje suradnje sa carinskim upravama EU s ciljem bržg prolaza robe i usluga na granicama, te jačnje uloge Carinske uprave RH u zašiti financijskih i sigurnosnih interesa RH i EU.

Namjena: Modernizacija postupanja Carinske uprave kroz razvoj i nadogradnju elektroničih sustava pri uvozu i nakon unošnja u carinsko područe EU, unaprjeđnje postojećh i razvoj novih elektroničih sustava za carinsko poslovanje, jačnje kapaciteta služenika Carinske uprave za rad u novim sustavima i stručom engleskom jeziku te daljnje unaprjeđnje sustava za upravljanje rizicima uz organizaciju edukacije služenika CU RH za rad u područu sustava carinskih kontrola.

2. Ukupna raspoložva sredstva

 • Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, predviđn ovim Pozivom iznosi 29.625.000,00 HRK.
 • Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“, predviđen ovim Pozivom iznosi 26.133.000,00 HRK.
 • Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“, predviđn ovim Pozivom iznosi 14.880.000,00 HRK.

3. Raspoložva sredstva po prijavitelju (najviš – najniž iznos ako je relevantno) n/p

4. Predviđni intenzitet potpore

Intenzitet potpore u okviru predmetnog Poziva iznosi 100% prihvatljivih trošova, pri čmu potencijalni prijavitelj nije dužn osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

5. Prihvatljivi prijavitelj/i i partner/i (ako je primjenjivo)

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo financija – Carinska uprava kao središje tijelo držvne uprave koje ima isključvu nadležost za obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zašite. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija nadleža za ekonomsku i razvojnu politiku Republike Hrvatske u područu carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zašite, koja provodi operacije u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru specifičog cilja 11.i.1. „ovećnje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšnje pružnja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učnkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, kojeg je moguće identificirati kao samo jednog unaprijed određnog prijavitelja.

U okviru ovog Poziva Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za izravnu dodjelu sredstava partnerstvo nije prihvatljivo.

6. Prihvatljive aktivnosti:

Sukladno predmetnom Pozivu prihvatljive aktivnosti za operaciju „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“ su:

 • Razvoj nove aplikacije HRAIS II/ Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU-a;
 • Razvoj elektroničog sustava „Obavijest o dolasku, obavijest o podnošnju carini i privremeni smješaj u okviru Carinskog zakonika Unije“

Prihvatljive aktivnosti za operaciju „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ su:

 • Modernizacija i unaprjeđnje poslovnih procesa CURH-a te edukacije za rad u sustavima
 • Jačanje kapaciteta CURH-a edukacijom iz stručog carinskog engleskog jezika

Prihvatljive aktivnosti za operaciju „Unaprjeđnje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ su:

 • Razvoj i održvanje Sustava za upravljanje rizicima sa edukacijom

Obvezne aktivnosti u okviru svih operacija su:

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidža i vidljivost

7. Geografska ograničnja (ako je primjenjivo): Aktivnosti operacije provode se u Republici Hrvatskoj te u inozemstvu, ukoliko je isto nužo za ostvarivanje ciljeva operacije.

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošnja projektnih prijedloga): Krajnji rok za dostavu prijedloga operacije po ovom Pozivu Nadležom tijelu (PT1) koje ć se financirati kao izravna dodjela sredstava je 31. lipnja 2019. godine.

Projektna prijava mora biti na hrvatskom jeziku i u potpunosti elektroniči ispunjena na obrascu preuzetom s internetske stranice: https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Kako bi projektna prijava bila formalno potpuna, mora sadržvati sljedeće:

1. Prijavni obrazac A

2. Presliku odobrenog Sažtka operacije i dopisa odobrenja

3. Obrazac u kojem se navodi popis zakona i/ili podzakonskih akata/strateših dokumenata i ostalih relevantnih dokumenata kojom PT1/KI dokazuje da je moguć identificirati samo jednog unaprijed određnog prijavitelja (uključjuć relevantne navode iz zakona/strateših dokumenata/ostalih propisa, koje nije potrebno posebno dostavljati nego samo navesti)

4. Izjavu Prijavitelja potpisanu i ovjerenu od strane osobe koja je zakonom ovlašena za zastupanje

5. Dokumentaciju za potrebe ugovaranja standardnih velična jediničih trošova

Adresa za dostavu dokumentacije Korisnika prema Posredničom tijelu razine 1:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb Stranica 6 od 6

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti na CD-u uz popratni dopis u zatvorenom paketu/omotnici.

 

The post „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin