Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

 1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

 

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Zaprešić s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • ulaganje u sustav javne vodoopskrbe aglomeracije Zaprešić i aglomeracije Donji Kraj: izgradnja 2.580 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1 stanice za podizanje tlaka, sanacija 2 vodospreme, zamjena postrojenja u 3 crpne stanice, gradnja 5 novih mjernih mjesta tlaka i protoka, dogradnju 14 postojećih mjernih mjesta tlaka i protoka te ugradnja 13 regulacijskih zasuna;
 • ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Zaprešić i aglomeracije Donji Kraj;

 

 • dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda I. stupnja pročišćavanja kapaciteta 55.000 ekvivalent stanovnika (građevine mehaničkog predtretmana dimenzionirane su na 115.000 ES) na III. stupanj pročišćavanja i kapaciteta 70 000 ES) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja) na kojem će se pročišćavati otpadne vode aglomeracije Zaprešić i Donji Kraj;
 • aglomeracija Zaprešić: izgradnja gravitacijskih kolektora 100.071 m, tlačnih cjevovoda 4.866 m, crpne stanice s telemetrijskom opremom 24 kom, dogradnja (u sklopu rekonstrukcije) 2.956 m gravitacijskih kolektora, 2 retencijska bazena (850 m3), 1 crpne stanice s telemetrijskom opremom te dogradnja telemetrijske opreme na 12 postojećih stanica, rekonstrukcijua 3.222 m gravitacijskih kolektora i 2 crpne stanice te sanacija 11.193 m gravitacijskih cjevovoda;
 • aglomeracija Donji Kraj: izgradnja gravitacijskih kolektora 26.117 m, tlačnih cjevovoda 4.098 m, crpnih stanica s telemetrijskom opremom 10 kom.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

 • 6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i optimizacijom rada vodoopskrbnog sustava,
 • 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,

te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. -2023.

 

 

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt “Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić” iznose 387.792.012,26 HRK.

 

 

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

 

Nije primjenjivo.

 

 1. Predviđeni intenzitet potpore

 

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF-a iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt “Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić” iznosi 70,8890358%.

 

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

 

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

 

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić” je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.

 

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

 

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj su:

 

–     mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom/rekonstrukcijom/ sanacijom mreža opskrbe vode za piće uključujući i nabavu opreme za mjerenje;

 • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
 • izgradnja /nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
 • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

 

 1. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

 

Projekt se provodi na području Zagrebačke županije konkretnije na području aglomeracija Zaprešić i Donji Kraj koje teritorijalno obuhvaćaju Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Pušća, Marija Gorica, Dubravica i Luka.

 

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

 

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt rok za podnošenje projektnog prijedloga nije definiran.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7c34e31f-1260-4a82-bc07-8acfd61df4d4

The post Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin