Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir

  1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Kaštela – Trogir s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 59,86 km novog sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukciju 65,40 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 4 CS i 2 vodospreme (2×500 m3) te izvedbu 1.640 priprema za kućne priključke,
  • izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnju 215 km novih kanalizacijskih kolektora, rekonstrukciju 4,04 km kanalizacijskih kolektora, izgradnju 6,03 km tlačnih cjevovoda, 640 incidentnih preljeva, 13 CS i izvedbu 8.613 priprema za kućne priključke,
  • dogradnju postojećeg CUPOV-a Divulje s 1. (kapaciteta 40.000 ES ) na 2. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 100.000 ES) te izgradnju UPOV-a Čiovo 2. stupnja pročišćavanja (kapaciteta 25.000 ES).

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i optimizacijom rada vodoopskrbnog sustava,
  • 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,

te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. -2023.

2.  Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt “Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ iznose 805.091.443,53 HRK.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

4. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF-a iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt “Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir” iznosi 69,9452688%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina: „Narodne novine“, broj 117/2015).

5. Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt “Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir” je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split.

6. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom/rekonstrukcijom/ sanacijom mreža opskrbe vode za piće,
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje),
  • izgradnja/nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Splitsko – dalmatinske županije konkretnije na području aglomeracije Kaštela-Trogir koja teritorijalno obuhvaća Grad Kaštela (naselja Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić), Grad Trogir (Trogir, naselja Divulje i Plano i naselja Mastrinka i Arbanija na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiova) te priobalni dio Općine Seget (naselja Seget Donji i Seget Vranjica), općine Okrug na otoku Čiovo (naselje Okrug Gornji) i naselja Slatine na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiovo, koje administrativno pripada Gradu Splitu.

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt rok za podnošenje projektnog prijedloga nije definiran.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/Mis/Poziv/Item/646c825a-52a2-4827-9f7a-b50a3cc1f3d9

The post Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin