ITU- Sustav poduzetničkih zona

Cilj poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  25.647.084,79 HRKNajniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 2.500.000,00 HRK
  • najviši iznos 18.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka. Prijavitelj se na Poziv mora prijaviti samostalno. Partnerstvo nije dozvoljeno.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su

  1. Razvoj (gradnja nove i/ili obnova i proširenje postojeće) zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona te zelene infrastrukture koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
  2. Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija (izrada potrebne projektne dokumentacije) uz uvjet da su projektom predviđene i prihvatljive aktivnosti opisane u točki 1 sukladno napomeni niže.
  3. Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom)
  4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s točkom 5.6 Uputa)
  5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8 Uputa)

Napomena: Po ovom Pozivu nije dozvoljena prijava projektnih prijedloga koji se odnose samo na pripremu projektne/tehničke dokumentacije za bilo koju od gore navedenih aktivnosti. Ova odredba NE utječe na prihvatljivost troškova pripreme dokumentacije (vidi točku 2.9) s obzirom da se isti smatraju dijelom ulaganja i kao takvi planiraju u sklopu pripadajuće aktivnosti.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. svibnja 2019. godine.

The post ITU- Sustav poduzetničkih zona appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin