ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Cilj Poziva je razvoj kapaciteta PPI-a radi pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu. U okviru ovog Poziva podupirat će provođenje aktivnosti kojima će PPI pružati podršku MSP-ovima vezano uz regulatorni okvir, širenje informacija o postojećim programima i shemama za poduzetnike, uključujući informacija o financijskim instrumentima te pružati ostale savjetodavne usluge i usluge usavršavanja s osobitim naglaskom na poduzetnike početnike. Također, ovaj poziv omogućava razvoj kompetencija zaposlenika PPI-a i njihovih suradnika s ciljem osiguranja visoke kvalitete usluga podrške koje pružaju MSP-ovima.

Ukupno raspoloživa sredstva

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji
može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 2.100.000,00 HRK

Sukladno članku 1. stavku 4. Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima (u daljnjem tekstu: Program de minimis potpora, gornja granica de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom poduzetniku – korisniku potpore ne smije premašiti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
U slučaju da određeni projektni prijedlog uključuje više pojedinačnih korisnika (prijavitelja i partnera/e), de minimis potpora se može dodijeliti za cjelokupan projekt u iznosu koji premašuje najviši iznos de minimis potpore iz stavka 1. članka 8. Programa de minimis potpora, uz uvjet da se po pojedinačnom poduzetniku – korisniku potpore poštuju ograničenja vezana za pragove dodjele de minimis potpore utvrđena u članku 1.stavku 4. Programa de minimis potpora.

U okviru ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

UT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su poduzetničke potporne institucije (PPI) sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18). Prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prijavitelj mora imati sjedište na području Urbane aglomeracije Split.

Prihvatljivi PPI mogu biti u privatnom ili javnom vlasništvu:

  • PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 4 Programa de minimis potpora, a u skladu s člankom 3., stavkom 1., točkom 14) Programa de minimis potpora.
  • PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 4 Programa de minimis potpora, a u skladu s člankom 3., stavkom 1., točkom 15) Programa de minimis potpora.

Predviđeni intenzitet potpore

U okviru ovog Poziva dodjeljivat će se de minimis potpore u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima koje su namijenjene poduzetničkim potpornim institucijama (PPI) sa sjedištem u UA Split.

De minimis potpore sukladno ovom Pozivu dodjeljivat će se PPI-ima, prihvatljivim prijaviteljima i PPI partnerima u obliku bespovratnih sredstava.

Najviši mogući intenzitet de minimis potpore je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 

Geografska ograničenja

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Urbane aglomeracije Split u čiji sastav ulaze Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom
dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 h.

The post ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin