ITU – Inovacijski inkubator InnoBROD

Cilj poziva je doprinijeti pametnom i održivom razvoju te unapređenju konkurentnosti Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije razvojem inovativnih tehnološki orijentiranih tvrtki. Svrha Poziva je stvaranje preduvjeta za poticajno okruženje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji, razvojem visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture, uključujući i razvoj kompetencija poslovnih savjetnika i razvojem usluge inkubacije i drugih specijaliziranih usluga poslovne podrške malom i srednjem poduzetništvu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 13.712.235,45 HRK.  Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.  Sredstva koja se u okviru ovog Poziva dodjeljuju Gradu Slavonskom Brodu ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU). Sredstva koja se u okviru ovog Poziva dodjeljuju Razvojnoj agenciji Grada Slavonskog Broda za aktivnosti razvoja kapaciteta njenih zaposlenika i provedbu stručne i savjetodavne pomoći za MSP-ove, dodjeljuju se u skladu s Programom de minimis potpora.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je tijelo regionalne i lokalne samouprave, grad Slavonski Brod, u čijem je vlasništvu predmetna lokacija, a koja se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam. Prihvatljivi partner je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

1. Aktivnosti izrade projektno-tehničke i provedbene dokumentacije
• arhitektonski projekti, elaborati i sl.
• izrada poslovnog plana Inovacijskog inkubatora InnoBROD

2. Aktivnosti izgradnje i opremanja poduzetničko poslovne infrastrukture
• ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju poduzetničko-poslovne infrastrukture
• ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje poduzetničko-poslovne infrastrukture

3. Aktivnosti usavršavanja i edukacija za djelatnike RaSB
• aktivnosti podizanja razine vještina i znanja zaposlenika RaSB u svrhu poboljšanja usluga za MSP-ove (sudjelovanje u programima edukacija relevantnih za pružanje usluga MSP-ima, organizacija i koordinacija stručnih edukacija za zaposlenike i sl.)
• aktivnosti podizanja razine vještina i znanja zaposlenika RaSB u svrhu organizacije i upravljanja inkubatorom

4. Aktivnosti pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ovima
• savjetodavne i stručne usluge koje će RaSB pružati MSP-ovima (edukacije, radionice i sl.)

5. Aktivnosti promocije inkubatora InnoBROD i savjetodavnih usluga koje pruža inkubator

6. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

7. Upravljanje projektom i administracija

8. Horizontalne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 4.1 Poziva

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na urbanom području Slavonski Brod.

Administrativni podaci (rokoblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 17. svibnja 2019. godine

The post ITU – Inovacijski inkubator InnoBROD appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin