Centar za gospodarenje otpadom Babina gora

Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava

 

Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora

 

Referentna oznaka: KK.06.3.1.11

 

 1. Cilj poziva

Svrha postupka dodjele bespovratnih sredstava za provedbu projekta Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Babina Gora je doprinijeti ostvarenju ciljeva iz sljedećih dokumenata:

 1. Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta,
 2. Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske radi ostvarenja strateškog cilja razvitka infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (izbjegavanje, vrednovanje, odlaganje; odnosno stvaranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava),
 3. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. radi ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada putem izgradnje centara za gospodarenje otpadom (Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom) kao jedne od mjera uz pretpostavku postizanja cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, kartona, staklo, plastika, metal, bio-otpad) te Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% bio-otpada iz komunalnog otpada.

Projektom se planira doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije (Grad Glina, Općine Gvozd i Topusko) i sjeveroistočnom dijelu Ličko-senjske županije (Grad Otočac, Općine Plitvička jezera, Vrhovine i Brinje) razvojem infrastrukture za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini (izgradnja CGO Babina Gora i pripadajuće 4 pretovarne stanice).

 

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog postupka je 195.672.389 HRK.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog postupka.

 

 1. Predviđeni intenzitet potpore

Intenzitet EU potpore za projekt CGO Babina Gora izračunava se na temelju metode izračuna diskontiranog neto prihoda operacije te isti iznosi 72,3398388% prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:

 1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog postupka, i
 2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelj

Unaprijed određeni Prijavitelj u sklopu ovog Poziva za dostavu projektnog prijedloga je trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o., Jurja Haulika 14, 47 000 Karlovac, u vlasništvu Karlovačke županije, Gradova Karlovca, Duge Rese, Ogulina, Ozlja i Slunja. Ovo trgovačko društvo osnovano je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su slijedeće aktivnosti koje trebaju izravno biti vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva CGO Babina Gora:

 • Izgradnju i opremanje CGO-a (uključujući postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaj za pročišćavanje procjednih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar centra, odlagališne plohe i dr.) te projektiranje (priprema, glavni i izvedbeni projekt te projekt izvedenog stanja) potrebno za ishođenje građevinskih dozvola i uporabnih dozvola,
 • Izgradnju i opremanje pripadajućih pretovarnih stanica do kojih lokalne komunalne tvrtke dovoze otpad koji se pretovaruje i odvozi dalje na obradu u CGO,
 • Nabavu vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do CGO-a te nabavu druge mobilne opreme potrebne za redovni rad CGO-a i pretovarnih stanica,
 • Nadzor radova na CGO-u i pretovarnim stanicama, tehnička pomoć i upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

 

 1. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na području Karlovačke županije, zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (Glina, Gvozd i Topusko) i sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (Otočac, Plitvička jezera, Vrhovine i Brinje).

 

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Prijavitelj mora podnijeti projektni prijedlog u sustav eFondovi u roku definiranom na javnom portalu sustava eFondovi.

The post Centar za gospodarenje otpadom Babina gora appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin